فهرست

به اشتراک بگذارید

دانلود ریاضی نهم ، کتاب درسی پی دی اف کتاب درسی ریاضی پایه نهم ، دوره اول متوسطه

دانلود ریاضی نهم کتاب درسی
توضیح

دانلود ریاضی نهم ، به تفکیک فصل ها و به صورت یکجا

زمانی تأکید کتابهای درسی ریاضی بیشتر بر توانایی انجام محاسبات بوده است. در رویکرد جدید ضمن حفظ این هدف، تأکید اصلی بر پرورش قوهٔ تفکر و تعقل و رشد توانایی حل مسئله است. مدّ نظر قرار دادن چنین هدفی میتواند جهت اصلی حرکت جامعهٔ آموزش ریاضی را تعیین کند.

دانلود ریاضی نهم کتاب درسی

مقدمه (دانلود)

دانلود ریاضی نهم ، فصل ۱: مجموعه ها (دانلود)

درس اول: معرفی مجموعه
درس دوم: مجموعه های برابر و نمایش مجموعه ها
درس سوم: اجتماع، اشتراک و تفاضلِ مجموعه ها
درس چهارم: مجموعهها و احتمال

دانلود ریاضی نهم ، فصل ۲: عددهای حقیقی (دانلود)

درس اول: عددهای گویا
درس دوم: عددهای حقیقی
درس سوم: قدر مطلق و محاسبه تقریبی

دانلود ریاضی نهم ، فصل ۳: استدلال و اثبات در هندسه (دانلود بخش اولبخش دومبخش سوم)

درس اول: استدلال
درس دوم: آشنایی با اثبات در هندسه
درس سوم: همنهشتی مثلث ها
درس چهارم: حل مسئله در هندسه
درس پنجم: شکل های متشابه

دانلود ریاضی نهم ، فصل ۴: توان و ریشه (دانلود بخش اولبخش دوم)

درس اول: توان صحیح
درس دوم: نماد علمی
درس سوم: ریشه گیری
درس چهارم: جمع و تفریق رادیکال ها

دانلود ریاضی نهم ، فصل ۵: عبارتهای جبری (دانلود بخش اولبخش دوم)

درس اول: عبارتهای جبری و مفهوم اتحاد
درس دوم: چند اتحاد دیگر، تجزیه و کاربردها
درس سوم: نابرابری ها و نامعادله ها

فصل ۶: خط و معادله های خطی (دانلود)

درس اول: معادله خط
درس دوم: شیب خط و عرض از مبدأ
درس سوم: دستگاه معادله های خطی

فصل ۷: عبارتهای گویا (دانلود)

درس اول: معرفی و ساده کردن عبارتهای گویا
درس دوم: محاسبات عبارتهای گویا
درس سوم: تقسیم چندجمله ایها

فصل ۸: حجم و مساحت (دانلود)

درس اول: حجم و مساحت کره
درس دوم: حجم هرم و مخروط
درس سوم: سطح و حجم

دانلود کتاب ریاضی نهم به صورت یکجا

 

منبع : پایگاه کتاب های درسی آموزش و پروش