آموزش نرم افزار ANSYS 14

9,900 تومان

نسخه : V.14 Released 2012

سال تولید: 1391

لوح فشرده : 1DVD

مدت زمان آموزش : 16 ساعت

سبک آموزش : اینتراکتیو

موجود در انبار

توضیحات

فصل اول: مباحث مقدماتی
روش های المان محدود
حجم فایل های Ansys
Run کردن نرم افزار
محیط Ansys

فصل دوم: مدل سازی هندسی
ثوابت هندسی در Ansys

فصل سوم: آنالیز خرپا
هدف: مدلسازی هندسی خرپا
اعمال تکیه گاه ها و بار گذاری
مشاهده نیروهای تکیه گاهی،
مدل کلی تغییر شکل یافته خرپا
ماکزیمم جابجایی،تنظیمات مقدماتی
پیش پردازش،انتخاب نوع تحلیل
انتخاب نوع المان،تعریف ثوابت هندسی
تعریف مشخصات ماده
مدلسازی ومش بندی هندسی
اعمال شرایط تکیه گاهی
اعمال بارهای متمرکز،حل مسئله
مشاهده نتایج،نیروهای تکیه گاهی
مدل کلی تغییریافته و ماکزیمم جابجایی
ذخیره کردن تحلیل

فصل چهارم: آنالیز یک تیر با مقطع توخالی
هدف: آشنایی با المان Pipe
مدل سازی اجسام لوله ای شکل
تعریف جدول برای استخراج نتایج دلخواه
مشاهده کانتور گشتاور خمشی
پیش پردازش،انتخاب المان
تعریف ثوابت هندسی المان
تعریف مشخصات ماده
مدلسازی ومش بندی هندسی
اعمال شرایط تکیه گاهی
اعمال نیروی متمرکز
حل مسئله،مشاهده نتایج
کانتور تنش معادل و گشتاور خمشی

فصل پنجم: آنالیز تنش صفحه ای
هدف: مدلسازی هندسی صفحه سوراخ دار
اعمال فشاروشرایط تکیه گاهی
پیش بردازش،انتخاب نوع المان
تعریف ثوابت هندسی المان
تعریف مشخصات ماده
مدل سازی هندسی صفحه
اعمال شرایط تکیه گاهی
اعمال بار فشاری،حل مسئله
مشاهده نتایج،رسم کانتور تنش معادل

فصل ششم: آنالیز تیریک سر گیرتحت اثر نیروی وزن
هدف: آشنایی با المانBeam
اعمال نیروی جاذبه،پیش پردازش
انتخاب نوع المان
تعریف ثوابت هندسی ومشخصات ماده
مدلسازی هندسی تیرومش بندی هندسی
اعمال شرایط تکیه گاهی ومیدان جاذبه
حل مسئله،مشاهده نتایج
مدل تغییریافته تیر

فصل هفتم: آنالیز تیر تحت بار گسترده
هدف:اعمال بار گسترده
مشاهده تنش های اصلی
پیش پردازش،انتخاب نوع المان
تعریف ثوابت هندسی المان ومشخصات ماده
مدلسازی ومش بندی هندسی تیر
اعمال شرایط تکیه گاهی وبارگسترده ازمسیر
حل مسئله،مشاهده نتایج
کانتور تنش های اصلی

فصل هشتم: آنالیز غیرخطی تیر
یک سر گیردار تحت مماس خمشی
هدف: اعمال گشتاور خمشی
آشنایی با آنالیز غیر خطی
مشاهده جابجایی عمودی تیر
پیش پردازش،انتخاب المان
تعریف ثوابت هندسی المان ومشخصات ماده
مدلسازی ومش بندی هندسی تیر
تنظیمات آنالیز غیرخطی
اعمال شرایط تکیه گاهی وگشتاورخارجی
حل مسئله،مشاهده نتایج
مشاهده کانتور جابجایی عمودی تیر

فصل نهم: آنالیزکمانش تیریک سرآزاد- یک سرگیردار
هدف: آشنایی با تنظیمات آنالیز کمانش
محاسبه باربحرانی کمانشی تیروشکل مودتیر
پیش پردازش،انتخاب المان
تعریف ثوابت هندسی المان ومشخصات ماده
مدلسازی ومش بندی هندسی تیر
فعال کردن اثرات پیش تنش
اعمال شرایط تکیه گاهی وبارواحد
حل مسئله،تعریف نوع آنالیز
تنظیم جزئیات آنالیز کمانش
حل مسئله ،توسعه حل،مشاهده نتایج
بار بحرانی کمانش،شکل مود تیر

فصل دهم: آنالیز میله
تحت کشش با ماده غیر خطی
هدف: آشنایی با تعریف مواد غیر خطی
آشنایی باتنظیمات آنالیز غیرخطی
پیش پردازش،انتخاب المان
تعریف ثوابت هندسی ومشخصات ماده
مدلسازی هندسی میله ومش بندی۱هندسی
تنظیمات آنالیز غیر خطی
اعمال شرایط تکیه گاهی ونیروی کششی
حل مسئله،مشاهده نتایج

فصل یازدهم: مدلسازی استوانه توخالی با استفاده از تقارن
هدف: اعمال شرط تقارن
آشنایی با Plane183
پیش پردازش،انتخاب المان
تعریف مشخصات ماده
مدلسازی هندسی ومش بندی هندسی مدل
اعمال شرط مرزی تقارن وشرایط تکیه گاهی
اعمال نیروی متمرکز،حل مسئله،مشاهده نتایج

فصل دوازدهم: آنالیز مودال تیر یک سر گیردار
هدف: آشنایی با تنظیمات آنالیز مودال
مشاهده فرکانس ها، شکل مودالها
پیش پردازش،انتخاب المان
تعریف ثوابت هندسی ومشخصات ماده
مدلسازی هندسی تیرومش بندی هندسی
تعیین نوع آنالیز،تنظیمات آنالیز مودال
اعمال شرایط تکیه گاهی،حل مسئله
مشاهده نتایج،مقادیرفرکانس۱تا ۵
شکل مودها،انیمیشن ارتعاشی

فصل سیزده: آنالیز هارمونیک تیر یک سر گیردار
هدف: آشنایی با تنظیمات آنالیز هارمونیک
ایجاد نمودارهای دلخواه،پیش پردازش
انتخاب المان
تعریف ثوابت هندسی ومشخصات ماده
مدلسازی هندسی تیرومش بندی هندسی
تعیین نوع آنالیز،تنظیمات آنالیز هارمونیک
اعمال شرایط تکیه گاهی وبارهارمونیک
تنظیم محدوده فرکانس،حل مسئله،مشاهده نتایج
نمودارهای تغییرمکان انتهاتیر برحسب فرکانس

فصل چهاردهم: آنالیز مودول بال هواپیما
آشنایی با نحوه تغییرالمان سطحی به حجمی
آشنایی با دستور Extrude
پیش پردازش،انتخاب المان
تعریف مشخصات ماده
مدلسازی هندسی سطح مقطع بال
مش بندی سطح ایجاد شده وExtrude
تعیین نوع آنالیز،تنظیمات آنالیز مودال
اعمال شرایط،حل مسئله ومشاهده نتایج
فصل پانزدهم:آنالیز هارمونیک سیستم جرم فنر
هدف: آشنایی با المان فنر و المان جرم
رسم تغییرمکان۲نقطه به صورت همزمان در یک نمودار
مش بندی با قید المان در یک مسئله
پیش پردازش،انتخاب المان
تعریف ثوابت هندسی المان ها
ایجاد سیستم جرم و فنر
اعمال شرایط مرزی ونیروی متمرکز
تعیین نوع آنالیز
تنظیم آنالیز هارمونیک ومحدوده فرکانس
حل مسئله، مشاهده نتایج

فصل شانزدهم: آنالیزحرارتی هدایت در یک مکعب
هدف: آشنایی با المان های حرارتی
آشنایی با اعمال شرط مرزی دما ثابت
پیش پردازش،انتخاب المان
تعریف مشخصات ماده
مدلسازی هندسی مکعب ومش بندی آن
اعمال شرایط مرزی،حل مسئله
مشاهده نتایج

فصل هفدهم: آنالیز حرارتی
جابجایی- هدایت در یک مکعب
اعمال شرط مرزی انتقال حرارت جابجایی
آشنایی با اعمال شرط مرزی عایق
پیش پردازش،انتخاب المان
تعریف مشخصات ماده
مدلسازی هندسی مکعب ومش بندی آن
اعمال شرط مرزی دما ثابت
اعمال شرط مرزی عایق یا ایزوله وجابجایی
حل مسئله ،مشاهده نتایج

فصل هجدهم: آنالیز انتقال حرارت گذرا در یک مکعب
هدف: تنظیمات انتقال حرارت گذرا
اعمال شرط مرزی گذرا
انیمیشن تغییرات دما بر حسب زمان
پیش پردازش،انتخاب المان
تعریف مشخصات ماده
مدلسازی هندسی مکعب ومش بندی آن
انتخاب نوع آنالیز،تنظیمات آنالیز گذرا
اعمال شرایط مرزی دما ثابت وشرایط اولیه
حل مسئله ،مشاهده نتایج

فصل نوزدهم: آنالیز منجنیق
هدف: آشنایی با المان مفصل
استفاده از چند المان با خواص مختلف
آشنایی با منو Parameter
پیش پردازش،انتخاب المان
تعریف ثوابت هندسی المان ومشخصات ماده
مدلسازی منجنیق،تنظیمات حل
اعمال شرایط تکیه گاهی وبارمتمرکز
حل مسئله،مشاهده نتایج
مدل تغییر شکل یافته تیر
جابجایی عمودی درمحل اعمال نیروی متمرکز

فصل بیستم: فراخوانی مدل از سایرنرم افزارها

فصل بیست و یکم: آنالیز کوپله
سازه ای- حرارتی یک میله
هدف: آنالیز سازه ای و حرارتی همزمان
آشنایی با المانLink 33،پیش پردازش
ایجاد هندسه وتعریف خواص حرارتی
انتخاب المان
تعریف ثوابت هندسی المان ومشخصات حرارتی ماده
مدلسازی هندسی میله ومش بندی آن
ذخیره کردن محیط حرارتی
ایجاد محیط سازه ای،تغییر نوع المان
تعریف مشخصات سازه ای ماده
ذخیره کردن محیط سازه ای
محیط حرارتی وفراخوانی آن
اعمال شرایط مرزی حرارتی
حل مسئله،محیط سازه ای وفراخوانی آن
اعمال قیود سازه ای
در نظر گرفتن اثرات حرارتی
اعمال دمای مرجع،حل مسئله،مشاهده نتایج

فصل بیست و دوم: استخراج نتایج برای یک مقطع از جسم
هدف: ایجاد کانتور برای یک مقطع دلخواه
ایجاد کانتور دریک قسمت ازمدل
پیش پردازش،انتخاب المان
تعریف مشخصات ماده
مدلسازی هندسی تیر ومش بندی آن
اعمال شرایط تکیه گاهی وبار متمرکز
حل مسئله،مشاهده نتایج
کانتور تغییر مکان تیر
کانتور تغییرمکان درسطح طولی وسط تیر
کانتور تغییر مکان برای ۱۶/۱ طول تیر

فصل بیست و سوم: استخراج نتایج
برروی یک مسیر دلخواه از جسم
هدف: ایجاد کانتور در یک مسیر دلخواه
نمایش همزمان دو کانتور در یک صفحه
پیش پردازش،انتخاب المان
تعریف ثوابت هندسی ومشخصات ماده
مدلسازی هندسی صفحه ومش بندی آن
اعمال شرایط مرزی وبار فشاری
حل مسئله،مشاهده نتایج

فصل بیست و چهارم: استفاده از جدول برای مشاهده نتایج
هدف: آشنایی با منوParameters
رسم نمودارهای دلخواه،پیش پردازش
حل مسئله ،مشاهده نتایج
تعریف کمیت های مدنظر
مرتب کردن داده های روی محورهای مختصات
رسم نمودار

فصل بیست و پنجم: تنظیمات گرافیکی نرم افزار
هدف: تنظیمات پنجره گرافیکی

فصل بیست و ششم: معرفی برخی از المانها
Structural Link
Structural Beam, Structural Pipe
Structural Solid
Structural Shell,Contact
Thermal Solid/link

فصل بیست و هفتم: انتخاب بخشی از مدل

فصل بیست و هشتم: مدل سازی هندسی رینگ
هدف: استفاده از دستورات مهم و کاربردی
برای مدلسازی هندسی درانسیس

فصل بیست و نهم: مدلسازی Spindle
و . . .

 

Processing your request, Please wait....

توضیحات تکمیلی

شرکت سازنده

تعداد لوح

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش نرم افزار ANSYS 14”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *