ریاضی ۸ – فصل ۵ : بردار و مختصات – درس ۳ : بردار های واحد مختصات ( فیلم آموزشی )

ریاضی ۸ – فصل ۵ : بردار و مختصات – درس ۳ : بردار های واحد مختصات ( فیلم آموزشی )

        در این فیلم به آموزش درس ۳ : از فصل ۵ ریاضی هشتم با عنوان بُردارهای واحد مختصات به همراه مثال ها و نمونه های مختلف می پردازیم . جهت دریافت دوره کامل آموزشی با ما تماس بگیرید . با دریافت دوره های آموزشی در طول سال تحصیلی جهت رفع اشکال مستقیم با مدرس دوره با...