آموزش چهار عمل اصلی عددهای صحیح – با بیان ساده ( جزوه آموزشی )

آموزش چهار عمل اصلی عددهای صحیح – با بیان ساده ( جزوه آموزشی )

     این نوشتار با توجه به اهمیت کاربرد اعداد صحیح و چهار عمل اصلی آن در مسئله ها و علوم مختلف تهیه و تدوین گردیده است . با مطالعه مثال ها و نمونه های ارائه شده و نمونه های دیگر می توانید از این مطلب در آموزش و تحصیل و هم چنین در امور دیگر  استفاده نمایید .  * جمع عدد...