معرفی عددهای گویا – به بیان ساده ( جزوه آموزشی )

معرفی عددهای گویا – به بیان ساده ( جزوه آموزشی )

هر عدد گویا را می توان به صورت کسر متعارفی ( کسر )  یا به صورت کسر اعشاری ( عدد اعشاری ) نوشت . در این بخش به معرفی عدد های گویا به شکل کسر می پردازیم . سپس آن را با مطالبی هم چون تبدیل کسر متعارفی به عدد مخلوط و بر عکس و ساده کردن کسرها و  .   .   .  ادامه می دهیم ....